Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Miten teen maksuhakemuksen?

Jaa linkki:

Hankkeelle myönnettyä tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella eli tuki maksetaan jälkikäteen.
Maksua haetaan Hyrrästä Päätös-välilehden kautta.

Hankkeen kaikkien kulujen on synnyttävä ja ne on myös maksettava hankkeen toteutusaikana.

Maksuhakemus liitteineen tallennetaan Hyrrään, liitteet pdf-muotoisena. Hakemuksen saapumisen jälkeen Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen ja tekee maksatuspäätöksen. Tuki maksetaan hakijalle kahdessa erässä. Hankkeen kuntarahaosuuden maksaa Leader-ryhmä ja EU:n sekä valtion osuuden Maaseutuvirasto.

Jos olet hakenut tukea paperisena, haetaan myös maksu paperihakemuksella. Hyrrään tallentaminen tapahtuu tällöin Uudenmaan ELY-keskuksessa, johon paperihakemus lähetetään.

Ensimmäistä maksatusta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun hanke on saanut ELY-keskuksen päätöksen. Maksua voi vuosittain hakea enintään neljässä erässä. Loppumaksatusta on haettava 4 kk kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä.

Jos hankkeeseen  sisältyy palkkakustannuksia, lomarahaa, -palkkaa tai -korvausta, maksua näiden kulujen osalta voi hakea loppumaksun maksamisen jälkeen kuukauden kuluessa siitä kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

Tuen maksaminen tapahtuu päätöksen mukaisesti hakemisen yhteydessä valitulla kustannusmallilla.

Maksuhakemuksessa on annettava selvitys hankkeen toteuttamisesta ajalta, jolta maksua haetaan. Lisäksi maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat, ks. muistilista maksuhakemuksen liitteistä.

Kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Kuitenkin kehittämishankkeeseen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan hakea yhdellä kertaa.

Investointihankkeen viimeisen maksuerän on oltava vähintään 20% myönnetystä tuesta.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tuen ehtoja. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti.

 

Flat rate 15%/24%

Osa hankkeen ns. yleiskustannuksista (esim. toimistokustannukset, puhelinkulut ja matkakustannukset) voidaan hyväksyä laskennallisina. Näinä yleiskustannuksina hyväksytään määrä, jonka suuruus on 24 % tai 15 % hankkeen palkkakustannuksista. Niitä ei tarvitse erikseen todentaa kuitein tai tosittein. Muut kulut todennetaan kuittiperusteisesti. Flat rate 24% sisältää matkakustannukset. Flat rate 15% on hankkeille, joissa on korkeat matkakustannukset ja ne haetaan maksuun tosiasiallisten kustannusten perusteella.

Palkkakustannukset, ostopalvelut ja kaikki muutkin kuin edellä mainitut yleiskustannukset hyväksytään kuittiperusteisesti tavanomaisen käytännön mukaisesti. Lopullisesti hyväksyttävät välilliset kustannukset lasketaan maksupäätöksessä hyväksytyistä palkkakustannuksista.

Tarvittavat liitteet

 • pääkirjaote kirjanpidon osalta
 • maksutosite eli tiliotteet tai kuitti maksusta
 • kopiot tositteista
* tarvittaessa kuittiin kirjoitetaan selvitys siitä, miten kuitti liittyy hankkeeseen
* jos laskusta ei selviä hankinnan sisältö, liitteeksi esim. lähetyslistat
* matkalaskuissa selvitettävä, miten matka liittyy hankkeen toteuttamiseen
 • talkootyölistat (joissa on hyväksyjänä virallisten allekirjoittajien allekirjoitus)
 • selvitykset hintatasosta ja kilpailutukset; yli 2 500 € hankinnoissa selvitettävä alueen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai tarjouspyynnöin. Selvitetyt hinnat dokumentoidaan ja samaan yhteyteen laitetaan valintaperusteet. Yli 60 000 €  tavara- ja palveluhankinnoista Hilma-kilpailutus.
 • selvitys kustannusten jakoperusteista, mikäli hankkeeseen liittyy jaettuja kustannuksia (usein tämä lomake toimitetaan jo hankehakemuksen yhteydessä)
 • tuntikirjanpito, lisäksi ensimmäisessä maksatuksessa työpaikkailmoitus ja työsopimus   (jos hankkeeseen palkattavan työntekijän työaika hankkeen aikana ylittää 1 henkilötyövuotta, paikka on laitettava julkiseen hakuun)
 • matkaraportit (mikäli hankkeeseen liittyy ulkomaanmatkoja)
 • hankkeen tiedotustoimenpiteet raportointijaksolla (esim. kopiot lehti-ilmoituksista)
 • hankkeessa tuotettu materiaali (esim.  näytekappaleet hankkeessa tehdyistä julkaisuista ja tiedotteista)
 • hankkeen seurantatiedot sekä raportti, joissa eriteltävä mm. saavutetut tavoitteet hankkeen alkamisesta raportointijakson loppuun sekä hankkeen keskeiset toimenpiteet raportointijaksolla
 • rakentamisen katselmukset (rakennuksen valmiusasteen oltava 100 % hankkeen päättyessä)

Tarkastukset

Koska hankkeet saavat julkista tukea, niitä voidaan myös tarkastaa viranomaisten toimesta. Maaseutuvirasto tekee hanketarkastuksia satunnaisotannan perusteella maksuhakemusten yhteydessä. Tarkastuksiin varautuu parhaiten pitämällä paperit järjestyksessä ja tekemällä niitä asioita, jotka hankesuunnitelmassa on hyväksytty.