Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Sivuston navigaatio

Yhteistyö ja yritysryhmät

Jaa linkki:

YHTEISTYÖHANKE

Yhteistyöhanke on vähintään kahden yhteisön aitoa yhteistoimintaa. Hankkeessa voi olla mukana esimerkiksi yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Tuki myönnetään vastuulliselle toimijalle. Alihankintaa ei katsota yhteistyöksi.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää tai edistää:

1) uusia tuotteita, menetelmiä tai tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla tai muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;

2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilottihankkeita;

3) maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä;

4) elintarvikkeiden tai biomassan toimitusketjun toimijoiden horisontaalista tai vertikaalista yhteistyötä, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja tai niiden markkinointia;

5) energian säästöä tai innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia tai ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;

6) uuden tai uutta toimintaa aloittavan yritysryppään perustamista ja toimintaa;

7) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;

8) mikroyritysten työprosessien, resurssien tai tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä; taikka

9) pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta taikka uuteen teknologiaan ja osaamiseen perustuvaa maaseutuyritysten kehitystä.

Yhteistyöhankkeen tuen määrä on hankkeen sisällöstä riippuen 60-100%.

 

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE

Yritysten kehittämisen väline
 • Hankkeessa tulee olla mukana 3-10 maaseudulla sijaitsevaa yritystä, myös maatilat ovat mukana liitännäiselinkeinon osalta (alkutuotantoa ei tueta). Yritykset voivat toimia samalla alueella  tai yli maakuntarajojen. Yhteistyötä voidaan tehdä toimialakohtaisesti tai jonkin muun yhteisen tavoitteen näkökulmasta.
 • Hankkeessa on ryhmän vähintään yhteinen kehittämisosio ja mahdollinen yrityskohtainen kehittämisosio
 • Hankkeella on aina hallinnoija. Tuen hakijaksi ja hankkeen hallinnoijaksi sopii kunta tai kehittämisorganisaatio, myös joku mukana olevista yrityksistä voi toimia hallinnoijana.
 • Tukitaso on 75 %, osallistujayritykset maksavat 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista hankkeen hallinnoijalle
 • Hanketuki on tarkoitettu kehittämispalvelujen hankintaan, hankkeen tuloksena syntyy yrityksille uutta osaamista ja kilpailukykyä
 • Esimerkiksi tuotannollista yhteistyötä, digitalisaation hyödyntämistä, uusia liiketoimintaverkostoja, uuden tuoteperheen tai uusien tuotantomenetelmien suunnittelua ym. Matkailualalla myös yhteiset markkinointitoimet ovat tuettavissa.
 1. Yritysryhmähankkeen suunnittelun pohjana on aina yritysten omat kehittämistarpeet ja -toiveet.
 2. Osallistujayrityksillä on oltava yhdessä mietitty, selkeä yhteinen tavoite.
 3. Tavanomaista yritystoimintaa ei tueta, vaan tuetaan uudistumista; kehittymistä, lisääntymistä ja kasvua.
 4. Yritysryhmässä voi olla mukana eri toimialojen yrityksiä ja yritykset voivat sijaita eri ELY-keskusalueilla.
 5. Hanketukea haetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta

Ota yhteyttä Ykkösakseliin aina ennen hakemuksen jättämistä!

Ruokaviraston sivuilta yhteistyöhankkeista ja yritysryhmistä

Lisätietoja: Hakemuksen liitteet, Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuestaInvestointituen rajoituksia 

Muut yritystuet:  Yrityksen investointitukiInvestoinnin toteutettavuustutkimus, Perustamistuki ja kokeilu

.