Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Ykkösakseli ry:n säännöt

Jaa linkki:

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ykkösakseli ry ja sen kotipaikka on Lohja. Yhdistyksen toiminta-alue on Länsi-Uusimaa ja Salon seutu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena ja aktiivisen elinkeinotoiminnan alueena sekä lisätä kehittämistyöhön liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

1.    osallistuu maaseudun kehittämisohjelmien sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten kehittämisohjelmien toteuttamiseen

2.    osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa,

3.    järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia,

4.    toimii toiminta-alueensa kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä,

5.    tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja sekä

6.    toimii muillakin edelliseen verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai testamentteja ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja pääsymaksullisia huvitilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, joka voi olla pienempi henkilöjäsenillä ja suurempi yhteisöjäsenillä. Perimisestä ja maksujen suuruudesta päättää syyskokous.

6. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tämän mahdollisuuden käytöstä päättää hallitus ja siitä ilmoitetaan kokouskutsussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella ja yhdistyksen internet-sivuilla olevalla kokouskutsulla syyskokouksen määräämällä tavalla.

8. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8.    kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta
6.    vahvistetaan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja matkakorvaukset
7.    päätetään hallituksen jäsenmäärästä
8.    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
9.    valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
10.    valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen on oltava auktorisoitu tilintarkastaja ja heille varatilintarkastajat, joista ainakin toisen on oltava auktorisoitu tilintarkastaja
11.    päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 7 § määräämissä rajoissa
12.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13.    kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-15 muuta varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Syyskokous päättää vuosittain hallituksen jäsenmäärän. Hallitus pyritään valitsemaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Hallituksessa tulee olla tasapuolisesti jäseninä a) alueen asukkaita edustavat yksityiset henkilöt, b) paikallisten yhdistysten, yrityselämän ja muiden toimivaltaisten sidosryhmien edustajat ja c) paikallisen julkisen tahon eli kuntien ja kuntayhtymien virkamiehet ja luottamushenkilöt. Hallitus tulee pyrkiä valitsemaan siten, että se edustaa tasapuolisesti koko aluetta.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistään on vuosittain erovuorossa kolmasosa (1/3) tai lähinnä kolmasosa. Ensimmäisenä ja toisena toimintavuotena erovuoroisiksi valitaan arvalla 1/3 alkuperäisistä hallituksen jäsenistä. Sama hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi kolmivuotiskaudeksi ja puheenjohtaja enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen alaisena voi toimia työryhmiä. Näissä valmistelevissa elimissä voi olla hallituksen jäseniä edustamassa hallitusta. Työryhmistä ja niiden tehtävistä päättää hallitus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
– suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
– valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
– laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja työehdoistaan
– päättää 9 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten
valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
– päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
– suorittaa muut näissä säännöissä mainitut tai hallitukselle annettavat tehtävät.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.