Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Omat hankkeet

Jaa linkki:

Ykkösakseli toteuttaa myös omia hankkeita.
Lue niistä lisää alla olevista linkeistä.

Perinnematkaillen vuoteen 2020

Ykkösakselin teemahankkeet

Mikä on teemahanke?

  • Ykkösakseli ko­ko­aa yh­teen sel­lai­sia pie­niä yleis­hyö­dyl­li­siä ke­hit­tä­mis­toi­mia tai in­ves­toin­te­ja, joi­ta yk­si­nään ei ra­hoi­tet­tai­si tai joi­den to­teut­ta­jat ei­vät muu­ten pys­tyi­si han­ket­ta to­teut­ta­maan.
  • Tee­ma poh­jau­tuu Ykkösakselin omaan stra­te­gi­aan.
  • Tee­ma­na voi olla esi­mer­kik­si yh­dis­tys­ten pie­net in­ves­toin­nit, har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­nen, yh­teis­ten ti­lo­jen kun­nos­ta­mi­nen tai muu vas­taa­va
  • Yhdistykset tai muut yhteisöt ovat toimenpiteiden toteuttajia.
  • Tee­ma­hank­kee­seen va­lit­ta­vat toi­men­pi­teet et­si­tään avaa­mal­la nii­tä kos­ke­va haku. Haku on paperinen.

LIVE – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla
PIPO – Pihat ja polut, pieniä investointeja ympäristöön
Pikkuisen parempi kylä
LIVE 2 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 2

Kuninkaantie uuteen kukoistukseen
PAIKAL Salon keskustassa toimiville yhdistyksille
Paikallinen kehittäminen Lohjan keskustassa 2016 – 2017
Ykkösmassi – tukea nuorten omaan toimintaan