Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Valintakriteerit

Jaa linkki:

Ykkösakselin hallitus on määritellyt strategian pohjalta valintakriteerit, jotka ohjaavat hankkeiden valintaa. Hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen. Hallitus voi halutessaan käyttää apuna Ykkösakselin työryhmiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Arviointi tapahtuu pääasiassa hankesuunnitelman ja muiden hankkeen dokumenttien pohjalta.

Rahoitettavan hankkeen on täytettävä kaikki pakolliset kriteerit. Lisäksi hankkeen on saatava strategianmukaisuudesta vähintään kaksi pistettä. Hankkeen on myös täytettävä hanketyypeittäin määritellyistä lisäkriteereistä vähintään kaksi.

Mikäli kaikkia yllämainitun menettelyn mukaan rahoituskelpoisiksi valittuja hankkeita ei voida rahoittaa asetetaan hankkeet paremmuusjärjestykseen strategian mukaisuudesta saatujen pisteiden avulla. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla.

Kriteerit on päivitetty ja ne tulivat voimaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksyminä 13.11.2017.

Pakolliset kriteerit

Hankkeen on täytettävä kaikki seuraavat kriteerit:

Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin.  
Hankkeen hyödynsaajina ovat paikalliset toimijat, yritykset tai asukkaat.
Hanketta ei voida toteuttaa ilman tukea.
Hanke on toteutuskelpoinen ja realistinen.
Hankkeen toiminta ei ole hakijan vakiintunutta toimintaa.
Hanke noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
Hakijalla on edellytykset hankkeen toteuttamiseen (osaaminen, ammattitaito, talous, yrityksillä kannattavuus jne.).
Hakijalla on suunnitelma hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkamisesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta.
Hankkeen strategian mukaisuus: Hallitus arvioi miten hyvin hanke toteuttaa strategian painopisteitä. Rahoitettavan hankkeen on saatava vähintään 2 pistettä. Hankkeet asetetaan tarvittaessa paremmuus järjestykseen tämän perusteella.
Strategian painopisteet: Ei lainkaan 0 Vähän 1 Hyvin 2 Erinomaisesti 3
A) Vahvistuva paikallisuus
B) Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä
C) Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yritystoiminta
Yhteensä

 

Yleishyödyllisten hankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit:

Hankkeen on täytettävä ainakin kaksi seuraavista kriteereistä:

Hanke on uutta luova, uutta toimintatapaa kehittävä tai vanhaa toimintatapaa täydentävä.
Hanke osallistaa tai lisää toimijoiden välistä yhteistyötä.
Hanke on ympäristön tilaa parantava.
Hanke luo kehittämismahdollisuuksia yritystoimintaan.
Hanke on erityisryhmät huomioiva (esim. syrjäytyneet, nuoret, ikääntyneet).
Hanke on maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta lisäävä.
Hankkeella on kansainvälinen ulottuvuus.

Yrityshankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit:

Hankkeen on täytettävä ainakin kaksi seuraavista kriteereistä:

Hanke on työllistävä.
Hanke on paikallista olemassa olevaa tarjontaa täydentävä.
Hanke luo uusia työpaikkoja.
Hanke luo uutta yritystoimintaa.
Hanke on uutta tuotetta, palvelua tai toimintatapaa synnyttävää/edistävä tai olemassa olevaa kehittävää.
Hanke perustuu paikalliseen perinteeseen, kulttuuriin, osaamiseen tai raaka-aineisiin.
Hanke edesauttaa yrityksen kansainvälistymistä.

Kansainvälisten hankkeiden arvioinnissa käytettävät lisäkriteerit:

Hankkeen on täytettävä ainakin kaksi seuraavista kriteereistä:

Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia.
Hanke tuo alueelle uusia ideoita, tietotaitoa/osaamista tai hyödyntää alueen tietotaitoa/osaamista muualla.
Hanke lisää toimijoiden, etenkin nuorten, kiinnostusta ja innostusta oman kotiseutunsa kehittämiseen.
Hanke luon kehittämismahdollisuuksia yritystoimintaan.
Hanke edistää alueelle tulevien ulkomaisten matkailijoiden tai työntekijöiden viihtyisyyttä tai sopeutumista.
Hanke edistää alueen tuotteiden ja palveluiden menekkiä ja tunnettuutta maailmalla
Hanke lisää alueen oman kulttuurin arvostusta, tunnettuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia esim. kulttuurivaihdon avulla.