Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Hanke- ja yritystuilla kestäviä myönteisiä vaikutuksia

Hanke- ja yritystuilla kestäviä myönteisiä vaikutuksia

Jaa linkki:

Ykkösakselin hanke- ja yritystukien väliarvioinnin tulokset julkistettiin lauantaina 14.9. hankemessuilla Suomusjärvellä. Toiminnanjohtaja Maarit Teuri kertoi väliarvioinnista ja sen tuloksista. ” Vastaajat kertoivat, että tuella oli ollut myönteisiä vaikutuksia. Ykkösakselin palvelu arvioitiin asiantuntevaksi ja nopeaksi. Olemme erittäin ilahtuneita näistä tuloksista. Mikä parasta, tulokset olivat parantuneet verrattuna edellisen ohjelmakauden vastaavaan arviointiin”, Maarit Teuri sanoi.

Kyselyyn vastasi enemmistö hankkeista

Väliarvioinnin tavoitteena oli selvittää Leader Ykkösakselin päättyneiden hankkeiden toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia ohjelmakaudella 2014–2020 hankehakijoiden näkökulmasta. Ykkösakselissa käsiteltiin 1.1.2014–14.3.2019 välisenä aikana yhteensä 173 hanketta ja myönteisiä rahoituspäätöksiä tehtiin 140. 

Leader Ykkösakselin hanke- ja yritystukien vaikuttavuusarviointi toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena 1.1.2014–14.3.2019 välisenä aikana hankkeensa valmiiksi saaneille hanketoteuttajille. Arviointiin soveltuvia hankkeita, joille voitiin lähettää kysely, oli hankerekisterissä yhteensä 107 kappaletta. Kyselyyn vastasi 67 hankehakijaa.  Vastausprosentiksi muodostui 63 %.

Kyselyn toteutti ja väliarvioinnin kirjoitti Ykkösakselissa Säde Lassila.

Hanketuella kestäviä myönteisiä vaikutuksia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin, yritystuella yrittäjän motivaatioon

Ykkösakselin myöntämällä tuella on ollut positiivisia vaikutuksia niin hakijatahoon kuin kehittämisstrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Ykkösakselista rahoitusta hakeneet tahot ovat tyytyväisiä Ykkösakselin toimintaan ja toimistolta saamaansa palveluun. Ykkösakselilta saatu palvelu arvioidaan asiantuntevaksi ja nopeaksi.  

Hankkeen suunnittelu, aikataulu sekä tavoitteet ja tulokset ovat toteutuneet hankkeissa hyvin, ja Ykkösakselin neuvonnalla ja rahoituksella on ollut merkittävä rooli hankkeiden toteutumisessa. Tämän tutkimuksen mukaan tukea saaneet tahot kokevat kokonaistilanteensa olevan saadun tuen ansiosta parempi. Ykkösakselin myöntämällä tuella on saavutettu kestäviä vaikutuksia. Yritystuilla on ollut positiivinen vaikutus erityisesti yrittäjän motivaatioon sekä yrityksen yhteistyön lisääntymiseen ja yrityksen tuotteiden laatuun tai arvoon. Yleishyödyllisten hanketukien myönteisimmät vaikutukset kohdistuvat harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin ja viihtymiseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen sekä uskoon kylän/alueen tulevaisuudesta. 

Lomakkeet ja paperityöt edelleen haasteena

Hankkeiden toteuttamisessa haastavaa on ollut erityisesti lomakkeet ja paperityöt.  Haastavaksi koettiin usein myös tukipäätöksen odottaminen ja oman työajan riittävyys. Leader-rahoitus ja hankkeiden toteuttaminen kiinnostavat hakijoita tulevaisuudessa. Myös tuen hakemista uudelleen pidetään todennäköisenä. Hankehakijat toivovat, että jatkossakin Ykkösakseli tiedottaa toiminnastaan ja rahoitusmahdollisuuksistaan aktiivisesti. Etenkin sähköpostiviestinnän ja uutiskirjeiden merkitys painottuu. Lisäksi toivotaan byrokratian ja lomakkeiden selkeyttämistä. 

Leader-toiminta tukee maaseutua

Tämän väliarvioinnin mukaan kokonaisuutena Leader Ykkösakselin toiminta on ollut hankehakijoita ja -toteuttajia hyvin palvelevaa. Leader Ykkösakselin toiminnalla on ollut huomattavaa merkitystä hankehakijoiden ja -toteuttajien tukemisessa. Hankehakijat ovat kokeneet, että myönnetyllä tuella on ollut positiivisia ja kestäviä vaikutuksia sekä heidän kokonaistilanteensa on saadun tuen ansiosta parempi. Toiminnallaan Leader Ykkösakseli on tukenut Lisää kierroksia! -paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden saavuttamista tällä ohjelmakaudella ja ollut näin kehittämässä oman toiminta-alueensa maaseutua. 

Tulokset parantuneet edelliseen ohjelmakauteen verrattuna

Maarit Teuri nosti hankemessuilla esiin muutaman alueen, joilla tulokset olivat parantuneet edellisen ohjelmakauden 2007 -2013 vastaavaan kyselyyn verrattuna.

Tällä ohjelmakaudella hankkeista 96 % on toteutunut kokonaan, kun edellisellä ohjelmakaudella luku oli 86 %. Nyt hankkeet toteutuvat suunnitelman mukaan paremmin, kun edellisellä ohjelmakaudella hankkeista 6 % jäi toteutumatta kokonaan.

Ykkösakselin palvelu on parantunut. Palvelu on nopeaa (tätä mieltä nyt 94 % vastaajista, aiemmin 82 %) ja asiantuntevaa (99 %, aiemmin 92 %). Kaikkiaan 97 % vastaajista on tyytyväinen Ykkösakselilta saatuun palveluun – aiemmin luku oli 86 %.

Yritykset antoivat parempia arvioita yritystuen vaikutuksista nyt kuin edellisellä ohjelmakaudella. Molemmissa arvioinneissa tärkein vaikutus oli yrittäjän motivaatioon. Jun edellisellä ohjelmakaudella keskiarvo oli 3,9, nyt se oli 4,9. Arvioinnin asteikko oli sama 1 –  5.

Hanketuen myönteisimmät vaikutukset arvioitiin saman suuntaisesti paremmiksi kuin aikaisemmin. Harrastus- ja virkistysmahdollisuudet arviointiin nyt keskiarvolla 4,7, kun aiempi keskiarvo oli 4,1.

Kiinnostus hanketoimintaan on kasvanut. Nyt vastaajista 91 % toteuttaisi uuden Leader-hankkeen, kun edellisellä ohjelmakaudella osuus oli 64 %. 96 % vastaajista suosittelisi Leader-hanketta muillekin, kun edellisellä kaudella luku oli 79 %.

Tutustu väliarviointiin!

 

Tulosta